شنبه , 06 آذر 1400

کارکنان محترم با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت روش ها و آداب سخنوری در جمع فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 27 شهریور ماه 96 برگزار می گردد.

دریافت فایل

اعضای محترم عضو هیات علمی با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت اصول تعلیم و تربیت اسلامی، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 27 شهریور ماه 96 برگزار می گردد.

دریافت فایل

------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعضای محترم عضو هیات علمی با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت انواع رسانه های آموزشی، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 17 خرداد ماه 96 برگزار می گردد.

دریافت فایل

کارکنان محترم با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت صرفه جویی در مصرف انرژی فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 17 خرداد ماه 96 برگزار می گردد.

دریافت فایل

اعضای محترم عضو هیات علمی با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت مشکلات روانشناختی دانشجویان، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 25 اسفندماه 95 برگزار می گردد.

دریافت فایل

کارکنان محترم با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت آشنایی با مشکلات دانشجویان و شیوره برخورد با آن، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 25 اسفند ماه 95 برگزار می گردد.

دریافت فایل

اعضای محترم عضو هیات علمی با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت آینده شناسی(مقدماتی)، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 25 بهمن ماه 95 برگزار می گردد.

دریافت فایل

کارکنان محترم با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت حقوق خانواده، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 25 بهمن ماه 95 برگزار می گردد.

دریافت فایل

کارکنان محترم با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت جنگ نرم ، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 23 مردادماه 95 برگزار می گردد.

دریافت فایل

کارکنان محترم با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت اصول بهداشت روانی ، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 26 تیرماه 95 برگزار می گردد

دریافت فایل دوره

کارکنان محترم با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت آشنایی با مهارت های فرزند پروری، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 22 اردیبهشت 95 برگزار می گردد

دریافت فایل دوره

اعضای محترم عضو هیات علمی با توج به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت سرقت علمی، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 25 دیماه برگزار می گردد

دریافت فایل دوره

----------------------------------------

اعضای محترم عضو هیات علمی با توجه به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت بصیرت دینی و سیاسی ، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 25 تیرماه برگزار می گردد

دریافت دوره

-----------------------------------------------------

اعضای محترم عضو هیات علمی با توج به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت آینده پژوهی ، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 25 دیماه برگزار می گردد

دریافت فایل دوره

-----------------------------------------------------

 

اعضای محترم عضو هیات علمی با توج به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت اخلاق حرفه ای ، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 20 دیماه برگزار می گردد

دریافت فایل دوره

---------------------------------------------------

همکاران محترم با توج به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت اخلاق ، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 20 دیماه برگزار می گردد

دریافت فایل دوره

------------------------------------------------------

همکاران محترم با توج به برگزاری دوره غیرحضوری ضمن  خدمت مهارت های زندگی ، فایل پیوست را دریافت و مطالعه فرمایید آزمون بصورت کتبی در 20 آبان ماه برگزار می گردد

دریافت فایل دوره

----------------------------------------------------------

همکاران محترم با توجه به برگزاری دوره ضمن خدمت مواد مخدر، مقابله و پیشگیری فایل زیر را دریافت مطالعه فرمایید. زمان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

دریافت فایل

-----------------------------------------------------------------------------

اعضاء محترم هیات علمی با توجه به برگزاری دوره ضمن خدمت وصایای امام خمینی (ره) به صورت غیر حضوری، فایل زیر را دریافت و مطالعه فرمایید. در ضمن جهت راهنمایی می توانید به دفتر فرهنگ اسلامی واحد (حاج آقا صابری) مراجعه فرمایید

دریافت فایل

-------------------------------------------------------------------------------------------

همکاران محترم با توجه به برگزاری دوره ضمن خدمت روش شناسی مطالعات دینی جهت دریافت فایل های اموزشی لینک زیر را کلیک کنید

در ضمن پس از مطالعه می توانید جهت راهنمایی به استاد دوره (حاج آقا صابری) مراجعه فرمایید

----------------------------------------------------------------------------------